• tiaime ki le plus dans neruto ???

  • taime pa CHINO alr si taime pa les arraigner ??? ^^

  • taime pa CHINO si taime pa les arraigner alr ??? ^^